Thế nào là hàng quá tải, quá khổ, hàng siêu trường, siêu trọng

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 46/2015/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2015

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ TẢI TRỌNG, KHỔ GIỚI HẠN CỦA ĐƯỜNG BỘ; LƯU HÀNH XE QUÁ TẢI TRỌNG, XE QUÁ KHỔ GIỚI HẠN, XE BÁNH XÍCH TRÊN ĐƯỜNG BỘ; VẬN CHUYỂN HÀNG SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG; GIỚI HẠN XẾP HÀNG HÓA TRÊN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ KHI THAM GIA GIAO THÔNG TRÊN ĐƯỜNG BỘ

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam,

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ.

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; công bố tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến công bố tải trọng khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

 1. Tổng trọng lượng (khối lượng toàn bộ) của xe gồm trọng lượng (khối lượng) bản thân xe cộng với trọng lượng (khối lượng) của người, hành lý và hàng hóa xếp trên xe (nếu có).
 2. Tải trọng trục xe là tổng trọng lượng của xe phân bố trên mỗi trục xe hoặc cụm trục xe.
 3. Kích thước tối đa cho phép của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ là kích thước bao ngoài giới hạn về chiều rộng, chiều cao, chiều dài của xe kể cả hàng hóa xếp trên xe (nếu có) được phép tham gia giao thông trên đường bộ.
 4. Xe bánh xích là loại xe máy chuyên dùng tự hành di chuyển bằng bánh xích, khi tham gia giao thông trên đường bộ, răng xích có thể gây hư hỏng mặt đường, lề đường.
 5. Tổ hợp xe bao gồm một xe thân liền kéo một rơ moóc hoặc một xe đầu kéo kéo một sơmi rơ moóc.
 6. Rơ moóc một cụm trục là rơ moóc chỉ có một cụm trục được bố trí tại khu vực giữa chiều dài của rơ moóc.
 7. Rơ moóc nhiều cụm trục là rơ moóc có một trục trước hoặc một cụm trục trước được kết nối với thanh kéo và một trục sau hoặc một cụm trục sau.
 8. Hàng không thể tháo rời (chia nhỏ) là hàng dạng kiện còn nguyên kẹp chì, niêm phong của cơ quan hải quan, an ninh, quốc phòng hoặc là tổ hợp cấu kiện, thiết bị, máy móc nếu tháo rời, chia nhỏ sẽ bị hư hỏng hoặc thay đổi công năng.
 9. Đường ngang là đoạn đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, được cơ quan có thẩm quyền cho phép xây dựng và khai thác.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ TẢI TRỌNG, KHỔ GIỚI HẠN CỦA ĐƯỜNG BỘ; CÔNG BỐ TẢI TRỌNG, KHỔ GIỚI HẠN CỦA ĐƯỜNG BỘ

Điều 4. Tải trọng của đường bộ

 1. Tải trọng của đường bộ là khả năng chịu tải khai thác của cầu và đường để bảo đảm tuổi thọ công trình theo thiết kế.
 2. Khả năng chịu tải khai thác của cầu được xác định theo hồ sơ thiết kế cầu và tình trạng kỹ thuật thực tế của cầu, được cơ quan có thẩm quyền công bố hoặc được thể hiện bằng biển báo hiệu hạn chế tổng trọng lượng xe qua cầu theo quy định về báo hiệu đường bộ.
 3. Khả năng chịu tải khai thác của đường được xác định theo hồ sơ thiết kế mặt đường và tình trạng kỹ thuật thực tế của đường, được cơ quan có thẩm quyền công bố hoặc được thể hiện bằng biển báo hiệu hạn chế trọng lượng trên trục xe theo quy định về báo hiệu đường bộ.

Điều 5. Khổ giới hạn của đường bộ

 1. Khổ giới hạn của đường bộ là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao, chiều rộng của đường, cầu, bến phà, hầm đường bộ để các xe, kể cả hàng hóa xếp trên xe đi qua được an toàn.
 2. Khổ giới hạn về chiều cao của đường bộ là 4,75 mét đối với đường cao tốc, đường cấp I, II, III và 4,5 mét đối với đường cấp IV trở xuống.
 3. Khổ giới hạn về chiều rộng của đường bộ là giới hạn chiều rộng làn xe, phụ thuộc vào cấp kỹ thuật của đường bộ và địa hình xây dựng tuyến đường.

Điều 6. Công bố tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ và tình trạng kỹ thuật đường ngang

 1. Tổng cục Đường bộ Việt Nam chịu trách nhiệm công bố tải trọng và khổ giới hạn của quốc lộ; cập nhật tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ và tình trạng kỹ thuật của đường ngang trong phạm vi cả nước trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.
 2. Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm công bố tải trọng và khổ giới hạn của đường địa phương; đồng thời gửi số liệu về Tổng cục Đường bộ Việt Nam để cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.
 3. Cục Đường sắt Việt Nam chịu trách nhiệm công bố tình trạng kỹ thuật đường ngang trên mạng lưới đường sắt Việt Nam; đồng thời gửi số liệu về Tổng cục Đường bộ Việt Nam để cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Điều 7. Điều chỉnh công bố tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ và tình trạng kỹ thuật đường ngang

 1. Tổng cục Đường bộ Việt Nam chịu trách nhiệm cập nhật tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ và tình trạng kỹ thuật của đường ngang trong phạm vi cả nước theo định kỳ 06 tháng (trước ngày 20 tháng 6 và ngày 20 tháng 12 hàng năm).
 2. Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm cập nhật tải trọng, khổ giới hạn của đường địa phương; đồng thời gửi số liệu về Tổng cục Đường bộ Việt Nam để cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo định kỳ 06 tháng (trước ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12 hàng năm).
 3. Cục Đường sắt Việt Nam chịu trách nhiệm cập nhật tình trạng kỹ thuật đường ngang trên mạng lưới đường sắt Việt Nam; đồng thời gửi số liệu về Tổng cục Đường bộ Việt Nam để cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo định kỳ 06 tháng (trước ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12 hàng năm).
 4. Các nhà đầu tư theo hình thức đối tác công tư chịu trách nhiệm cập nhật tải trọng, khổ giới hạn của các đoạn tuyến đường bộ trong phạm vi quản lý; đồng thời gửi số liệu về Sở Giao thông vận tải (đối với đường địa phương), Tổng cục Đường bộ Việt Nam (đối vớiquốc lộ) để cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo định kỳ 06 tháng (trước ngày 10 tháng 6 và ngày 10 tháng 12 hàng năm).
 5. Cầu trên các tuyến, đoạn tuyến đường bộ đã được công bố nhưng chưa được cải tạo, nâng cấp đồng bộ với tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ đã được công bố, cơ quan quản lý đường bộ phải đặt biển báo hiệu giới hạn tải trọng, khổ giới hạn thực tế của cầu.

Điều 8. Lưu hành phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

 1. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thỏa mãn điều kiện về tải trọng và khổ giới hạn của đường bộ đã được công bố và các quy định về giới hạn xếp hàng hóa tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 và Điều 19 của Thông tư này được lưu hành bình thường trên các tuyến, đoạn tuyến đã công bố.
 2. Trên các tuyến, đoạn tuyến đường bộ khác ngoài danh mục được công bố về tải trọng và khổ giới hạn của đường bộ, chủ phương tiện, người thuê vận tải, người điều khiển phương tiện phải tuân thủ biển báo hiệu hạn chế trọng lượng xe, khổ giới hạn cho phép của đường bộ, tốc độ, khoảng cách giữa các phương tiện khi lưu hành trên đường bộ.
 3. Trường hợp bắt buộc phải vận chuyển hàng không thể tháo rời hoặc lưu hành phương tiện có tổng trọng lượng, kích thước vượt quá tải trọng hoặc khổ giới hạn của đường bộ, chủ phương tiện, người thuê vận tải hoặc người điều khiển phương tiện phải đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép lưu hành xe trước khi đưa phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ.

Chương III

QUY ĐỊNH VỀ XE QUÁ TẢI TRỌNG, XE QUÁ KHỔ GIỚI HẠN, XE BÁNH XÍCH LƯU HÀNH TRÊN ĐƯỜNG BỘ

Điều 9. Quy định về xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn lưu hành trên đường bộ

 1. Xe quá tải trọng là phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có tổng trọng lượng của xe hoặc có tải trọng trục xe vượt quá tải trọng khai thác của đường bộ.
 2. Xe quá khổ giới hạn là phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có một trong các kích thước bao ngoài kể cả hàng hóa xếp trên xe (nếu có) vượt quá kích thước tối đa cho phép của các phương tiện khi tham gia giao thông trên đường bộ, cụ thể như sau:
 3. a) Chiều dài lớn hơn 20 mét hoặc lớn hơn 1,1 lần chiều dài toàn bộ của xe;
 4. b) Chiều rộng lớn hơn 2,5 mét;
 5. c) Chiều cao tính từ mặt đường bộ trở lên lớn hơn 4,2 mét (trừ xe chở container).
 6. Xe máy chuyên dùng có tổng trọng lượng của xe, tải trọng trục xe vượt quá tải trọng khai thác của đường bộ hoặc kích thước bao ngoài vượt quá kích thước tối đa cho phép quy định tại khoản 2 Điều này khi tham gia giao thông trên đường bộ được coi là xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn.

Điều 10. Quy định về xe bánh xích tham gia giao thông trên đường bộ

Xe bánh xích tham gia giao thông trên đường bộ phải thực hiện các biện pháp bắt buộc như lắp guốc xích, rải rấm đan, ghi chép hoặc biện pháp khác để bảo vệ mặt đường bộ.Trường hợp không thực hiện các biện pháp bắt buộc nêu trên, xe bánh xích phải được chở trên các phương tiện vận tải khác.

Điều 11. Lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ

 1. Việc lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ phải bảo đảm an toàn giao thông và an toàn cho công trình đường bộ.
 2. Tổ chức, cá nhân là chủ phương tiện, người vận tải, người thuê vận tải hoặc người điều khiển phương tiện khi lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ phải thực hiện các quy định sau:
 3. a) Có Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ do cơ quan có thẩm quyền cấp;
 4. b) Tuân thủ các quy định được ghi trong Giấy phép lưu hành xe.
 5. Xe chở hàng hóa vượt quá khối lượng hàng hóa cho phép của xe theo thiết kế của nhà sản xuất hoặc vượt quá khối lượng hàng hóa cho phép ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe không được phép lưu hành trên đường bộ.

Chương IV

VẬN CHUYỂN HÀNG SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG TRÊN ĐƯỜNG BỘ

Điều 12. Quy định về hàng siêu trường, siêu trọng

 1. Hàng siêu trường là hàng không thể tháo rời, khi xếp lên phương tiện vận chuyển có một trong các kích thước bao ngoài (của tổ hợp phương tiện và hàng hóa xếp trên phương tiện) như sau:
 2. a) Chiều dài lớn hơn 20,0 mét;
 3. b) Chiều rộng lớn hơn 2,5 mét;
 4. c) Chiều cao tính từ điểm cao nhất của mặt đường xe chạy trở lên lớn hơn 4,2 mét; đối với xe chở container lớn hơn 4,35 mét.
 5. Hàng siêu trọng là hàng không thể tháo rời, có trọng lượng lớn hơn 32 tấn.

Điều 13. Phương tiện vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng

 1. Phương tiện vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng là phương tiện có kích thước, tải trọng phù hợp với loại hàng hóa vận chuyển; đồng thời phù hợp với các thông số ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe.
 2. Trường hợp các rơ moóc kiểu module có tính năng ghép nối được với nhau sử dụng để chở hàng siêu trường, siêu trọng, cơ quan đăng kiểm xác nhận vào Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe với nội dung: “Được phép ghép nối các module với nhau và phải có Giấy phép lưu hành xe do cơ quan có thẩm quyền cấp phép”.

Điều 14. Lưu hành phương tiện vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

 1. Phương tiện vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng lưu hành trên đường bộ phải thực hiện theo các quy định tại Điều 11 của Thông tư này.
 2. Người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng khi lưu thông trên đường bộ phải tuân thủ các điều kiện quy định ghi trong Giấy phép lưu hành xe; đồng thời tuân thủ chỉ dẫn của người điều hành hỗ trợ dẫn đường, hộ tống (nếu có).
 3. Các trường hợp phải có xe hỗ trợ dẫn đường, hộ tống:
 4. a) Khi xếp hàng hóa lên phương tiện vận chuyển có một trong các kích thước bao ngoài (của tổ hợp phương tiện và hàng hóa xếp trên phương tiện) như sau: chiều rộng lớn hơn 3,5 mét; chiều dài lớn hơn 20 mét;
 5. b) Tại vị trí công trình phải gia cường đường bộ.
 6. Các trường hợp phải khảo sát đường bộ:
 7. a) Khi xếp hàng lên phương tiện có một trong các kích thước bao ngoài như sau: chiều rộng lớn hơn 3,75 mét hoặc chiều cao lớn hơn 4,75 mét hoặc chiều dài lớn hơn 20 mét đối với đường cấp IV trở xuống hoặc lớn hơn 30 mét đối với đường cấp III trở lên;
 8. b) Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có tổng trọng lượng của xe hoặc có tải trọng trục xe vượt quá khả năng khai thác của đường bộ.

Chương V

GIỚI HẠN XẾP HÀNG HÓA TRÊN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ KHI THAM GIA GIAO THÔNG TRÊN ĐƯỜNG BỘ

Điều 15. Giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ

 1. Việc xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ phải theo các quy định về tổng trọng lượng của xe, tải trọng trục xe, chiều cao, chiều rộng, chiều dài xếp hàng hóa được phép của xe quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 và Điều 19 của Thông tư này và không vượt quá khối lượng hàng hóa được phép chuyên chở ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe.
 2. Hàng hóa xếp trên xe phải gọn gàng, chằng buộc chắc chắn và không gây cản trở cho việc điều khiển xe, bảo đảm an toàn giao thông khi tham gia giao thông trên đường bộ.

Điều 16. Giới hạn tải trọng trục xe

 1. Trục đơn: tải trọng trục xe £ 10 tấn.
 2. Cụm trục kép, phụ thuộc vào khoảng cách (d) của hai tâm trục:
 3. a) Trường hợp d < 1,0 mét, tải trọng cụm trục xe £ 11 tấn;
 4. b) Trường hợp 1,0 mét £ d < 1,3 mét, tải trọng cụm trục xe £ 16 tấn;
 5. c) Trường hợp d ³ 1,3 mét, tải trọng cụm trục xe £ 18 tấn.
 6. Cụm trục ba, phụ thuộc vào khoảng cách (d) của hai tâm trục liền kề:
 7. a) Trường hợp d £ 1,3 mét, tải trọng cụm trục xe £ 21 tấn;
 8. b) Trường hợp d > 1,3 mét, tải trọng cụm trục xe £ 24 tấn.

Điều 17. Giới hạn tổng trọng lượng của xe

 1. Đối với xe thân liền có tổng số trục:
 2. a) Bằng hai, tổng trọng lượng của xe £ 16 tấn;
 3. b) Bằng ba, tổng trọng lượng của xe £ 24 tấn;
 4. c) Bằng bốn, tổng trọng lượng của xe £ 30 tấn;
 5. d) Bằng năm hoặc lớn hơn và khoảng cách tính từ tâm trục đầu tiên đến tâm trục cuối cùng:

– Nhỏ hơn hoặc bằng 7 mét, tổng trọng lượng của xe £ 32 tấn;

– Lớn hơn 7 mét, tổng trọng lượng của xe £ 34 tấn.

 1. Đối với tổ hợp xe đầu kéo kéo sơmi rơ moóc có tổng số trục:
 2. a) Bằng ba, tổng trọng lượng của tổ hợp xe £ 26 tấn;
 3. b) Bằng bốn, tổng trọng lượng của tổ hợp xe £ 34 tấn;
 4. c) Bằng năm và khoảng cách từ tâm chốt kéo đến tâm trục bánh đầu tiên của sơmi rơ moóc:

– Từ 3,2 mét đến 4,5 mét, tổng trọng lượng của tổ hợp xe £ 38 tấn;

– Lớn hơn 4,5 mét, tổng trọng lượng của tổ hợp xe £ 42 tấn.

 1. d) Bằng sáu hoặc lớn hơn và khoảng cách từ tâm chốt kéo đến tâm trục bánh đầu tiên của sơmi rơ moóc:

– Từ 3,2 mét đến 4,5 mét, tổng trọng lượng của tổ hợp xe £ 40 tấn; trường hợp chở một container, tổng trọng lượng của tổ hợp xe £ 42 tấn;

– Lớn hơn 4,5 mét đến 6,5 mét, tổng trọng lượng của tổ hợp xe £ 44 tấn;

– Lớn hơn 6,5 mét, tổng trọng lượng của tổ hợp xe £ 48 tấn.

 1. Đối với tổ hợp xe thân liền kéo rơ moóc: tổng trọng lượng của tổ hợp xe gồm tổng trọng lượng của xe thân liền (tương ứng với tổng trọng lượng của xe được quy định tại khoản 1 Điều này) và tổng tải trọng các trục xe của rơ moóc được kéo theo (tương ứng với tải trọng trục xe được quy định tại Điều 16), cụ thể như sau:
 2. a) Trường hợp xe thân liền kéo rơ moóc một cụm trục với khoảng cách tính từ tâm lỗ chốt kéo của thanh kéo đến điểm giữa của cụm trục của rơ moóc đo trên mặt phẳng nằm ngang của thanh kéo lớn hơn hoặc bằng 3,7 mét, tổng trọng lượng của tổ hợp xe £ 45 tấn;
 3. b) Trường hợp xe thân liền kéo rơ moóc nhiều cụm trục với khoảng cách tính từ tâm lỗ chốt kéo của thanh kéo đến tâm trục trước hoặc điểm giữa của cụm trục trước của rơ moóc đo theo mặt phẳng nằm ngang của thanh kéo lớn hơn hoặc bằng 3,0 mét, tổng trọng lượng của tổ hợp xe £ 45 tấn.
 4. Đối với trường hợp tổ hợp xe đầu kéo kéo sơmi rơ moóc (quy định tại khoản 2 Điều này) nhưng có khoảng cách tính từ tâm chốt kéo đến tâm trục bánh đầu tiên của sơmi rơ moóc < 3,2 mét hoặc tổ hợp xe thân liền kéo rơ moóc một cụm trục nhưng có khoảng cách tính từ tâm lỗ chốt kéo của thanh kéo đến điểm giữa của cụm trục của rơ moóc nhỏ hơn 3,7 mét hoặc tổ hợp xe thân liền kéo rơ moóc nhiều cụm trục nhưng có khoảng cách tính từ tâm lỗ chốt kéo của thanh kéo đến tâm trục trước hoặc điểm giữa của cụm trục trước của rơ moóc nhỏ hơn 3,0 mét, tổng trọng lượng của tổ hợp xe phải giảm 2 tấn trên 1 mét dài ngắn đi.
 5. Đối với xe hoặc tổ hợp xe có trục phụ (có cơ cấu nâng, hạ trục phụ), tổng trọng lượng của xe hoặc tổ hợp xe được xác định theo quy định tại Điều 16 và khoản 1, 2 và khoản 3 Điều này tương ứng với tổng số trục xe thực tế tác dụng trực tiếp lên mặt đường khi lưu thông trên đường bộ.

Điều 18. Chiều cao xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ

 1. Đối với xe tải thùng hở có mui, chiều cao xếp hàng hóa cho phép là chiều cao giới hạn trong phạm vi thùng xe theo thiết kế của nhà sản xuất hoặc theo thiết kế cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 2. Đối với xe tải thùng hở không mui, hàng hóa xếp trên xe vượt quá chiều cao của thùng xe (theo thiết kế của nhà sản xuất hoặc theo thiết kế cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt) phải được chằng buộc, kê, chèn chắc chắn đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông trên đường bộ. Chiều cao xếp hàng hóa cho phép không vượt quá chiều cao quy định dưới đây, tính từ điểm cao nhất của mặt đường xe chạy trở lên:
 3. a) Xe có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 5 tấn trở lên (ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe): chiều cao xếp hàng hóa không quá 4,2 mét;
 4. b) Xe có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 2,5 tấn đến dưới 5 tấn (ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe): chiều cao xếp hàng hóa không quá 3,5 mét;
 5. c) Xe có khối lượng hàng hóa chuyên chở dưới 2,5 tấn (ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe): chiều cao xếp hàng hóa không quá 2,8 mét.
 6. Xe chuyên dùng và xe chở container: chiều cao xếp hàng hóa tính từ điểm cao nhất củamặt đường xe chạy trở lên không quá 4,35 mét.
 7. Trường hợp xe chở hàng rời, vật liệu xây dựng như đất, đá, cát, sỏi, than, quặng hoặc các hàng có tính chất tương tự, chiều cao xếp hàng hóa không vượt quá chiều cao của thùng xe ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe.

Điều 19. Chiều rộng và chiều dài xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi lưu thông trên đường bộ

 1. Chiều rộng xếp hàng hóa cho phép trên phương tiện giao thông cơ giới đường bộ là chiều rộng của thùng xe theo thiết kế của nhà sản xuất hoặc theo thiết kế cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 2. Chiều dài xếp hàng hóa cho phép trên phương tiện giao thông cơ giới đường bộ không được lớn hơn 1,1 lần chiều dài toàn bộ của xe theo thiết kế của nhà sản xuất hoặc theo thiết kế cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và không lớn hơn 20,0 mét. Khi chở hàng hóa có chiều dài lớn hơn chiều dài của thùng xe phải có báo hiệu theo quy định và phải được chằng buộc chắc chắn, bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông trên đường bộ.
 3. Xe chở khách không được phép xếp hàng hóa, hành lý nhô ra quá kích thước bao ngoài của xe.
 4. Xe mô tô, xe gắn máy không được xếp hàng hóa, hành lý vượt quá bề rộng giá đèo hàng theo thiết kế của nhà sản xuất về mỗi bên 0,3 mét, vượt quá phía sau giá đèo hàng là 0,5 mét. Chiều cao xếp hàng hóa tính từ mặt đường xe chạy không vượt quá 1,5 mét.
 5. Xe thô sơ không được xếp hàng hóa vượt phía trước và phía sau quá 1/3 chiều dài thân xe và không quá 1,0 mét; không được vượt quá 0,4 mét về mỗi bên bánh xe.

Chương VI

CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH XE QUÁ TẢI TRỌNG, XE QUÁ KHỔ GIỚI HẠN, XE BÁNH XÍCH, XE VẬN CHUYỂN HÀNG SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG TRÊN ĐƯỜNG BỘ

 

Điều 20. Quy định chung về cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

 1. Chỉ cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng (sau đây gọi là Giấy phép lưu hành xe) trên đường bộ trong những trường hợp đặc biệt, khi không còn phương án vận chuyển nào khác hoặc không thể sử dụng chủng loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ khác phù hợp để vận chuyển trên đường bộ.
 2. Cơ quan cấp Giấy phép lưu hành xe:
 3. a) Lựa chọn tuyến đường hợp lý trên cơ sở bảo đảm an toàn giao thông và an toàn cho công trình đường bộ;
 4. b) Không cấp Giấy phép lưu hành xe trong trường hợp chở hàng hóa vượt quá khối lượng hàng hóa chuyên chở theo thiết kế của nhà sản xuất hoặc vượt quá khối lượng hàng hóa cho phép của xe sau khi thiết kế cải tạo đã được phê duyệt và được ghi trên Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe;
 5. c) Khi cho phép lưu hành trên đường cao tốc, phải quy định cụ thể các điều kiện bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông như tốc độ, làn xe chạy và thời gian được phép lưu hành trong Giấy phép lưu hành xe.
 6. Đối với trường hợp lưu hành xe vượt quá khả năng khai thác của đường bộ mà phải khảo sát, kiểm định hoặc gia cường đường bộ, tổ chức, cá nhân có nhu cầu lưu hành xe phải chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ các khoản chi phí có liên quan. Cơ quan có thẩm quyền chỉ cấp Giấy phép lưu hành xe sau khi tổ chức, cá nhân đã hoàn thành các công việc nêu trên.
 7. Thời hạn có hiệu lực của Giấy phép lưu hành xe:
 8. a) Các xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn khi lưu hành không phải thực hiện các điều kiện bắt buộc như đi theo làn quy định, có xe hỗ trợ dẫn đường, hộ tống hoặc phải gia cường đường bộ: trường hợp lưu hành trên đường bộ, đoạn đường bộ đã được cải tạo, nâng cấp đồng bộ thì thời hạn của Giấy phép lưu hành xe không quá 60 ngày; trường hợp lưu hành trên đường bộ, đoạn đường bộ chưa được cải tạo, nâng cấp hoặc cải tạo, nâng cấp chưa đồng bộ thì thời hạn của Giấy phép lưu hành xe không quá 30 ngày.
 9. b) Các xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng khi lưu hành phải thực hiện các điều kiện bắt buộc như đi theo làn quy định, có xe hỗ trợ dẫn đường, hộ tống hoặc phải gia cường đường bộ: thời hạn của Giấy phép lưu hành xe không quá 30 ngày.
 10. c) Các xe bánh xích tự di chuyển trên đường bộ: thời hạn của Giấy phép lưu hành xe là thời gian từng lượt từ nơi đi đến nơi đến.
 11. d) Thời hạn hiệu lực của Giấy phép lưu hành xe quy định tại các điểm a, b và điểm c khoản này phải nằm trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe; trường hợp thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe ngắn hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b, c khoản này, thời hạn hiệu lực của Giấy phép lưu hành xe bằng thời hạn hiệu lực còn lại của Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe.

Điều 21. Thủ tục cấp Giấy phép lưu hành xe

 1. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép lưu hành xe lập 01 bộ hồ sơ gửi trực tiếp, qua hệ thống bưu chính hoặc nộp ở những nơi có quy định nhận hồ sơ trực tuyến đến cơ quan cấp phép lưu hành xe.
 2. Thành phần hồ sơ bao gồm:
 3. a) Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 của Thông tư này;
 4. b) Bản sao Giấy đăng ký xe hoặc Giấy đăng ký tạm thời đối với phương tiện mới nhận;
 5. c) Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; bản sao tính năng kỹ thuật của xe đối với phương tiện mới nhận (do nhà sản xuất gửi kèm theo xe);
 6. d) Phương án vận chuyển đối với trường hợp phải khảo sát đường bộ (nếu có), gồm các nội dung sau: thông tin về tuyến đường vận chuyển; thông tin về phương tiện vận chuyển; thông tin hàng hóa chuyên chở có xác nhận của chủ hàng, gồm các thông số kích thước về chiều dài, chiều rộng và chiều cao (D x R x C) mét; khối lượng, hình ảnh (nếu có); hợp đồng vận chuyển hoặc văn bản chỉ định đơn vị vận chuyển của chủ hàng hoặc đơn vị thuê vận chuyển.
 7. Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, căn cứ kết quả kiểm tra, cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 22 của Thông tư này cấp Giấy phép lưu hành xe theo mẫu quy định tại các Phụ lục 3, Phụ lục 4 của Thông tư này; trường hợp chưa đủ điều kiện cấp Giấy phép lưu hành xe phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 8. Trường hợp phải khảo sát đường bộ để quy định điều kiện tham gia giao thông hoặc gia cường đường bộ, trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lưu hành xe phải có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép lưu hành xe trên đường bộ tiến hành khảo sát hoặc gia cường đường bộ.

Thời hạn xem xét cấp giấy phép lưu hành xe không quá 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo kết quả khảo sát hoặc báo cáo kết quả hoàn thành gia cường đường bộ của tổ chức tư vấn đủ điều kiện hành nghề bảo đảm cho xe lưu hành an toàn.

Điều 22. Thẩm quyền cấp Giấy phép lưu hành xe

 1. Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ cấp Giấy phép lưu hành xe trên mạng lưới đường bộ trong phạm vi cả nước.
 2. Trường hợp đặc biệt phục vụ an ninh, quốc phòng, công trình năng lượng, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định.

Điều 23. Trách nhiệm của cơ quan cấp Giấy phép lưu hành xe

 1. Cơ quan cấp Giấy phép lưu hành xe phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cấp Giấy phép lưu hành xe bảo đảm đúng đối tượng, phù hợp với tình trạng của đường bộ, phương tiện vận tải và bảo đảm an toàn giao thông.
 2. Có quyền thu hồi Giấy phép lưu hành xe đối với trường hợp vi phạm các điều kiện được quy định trong Giấy phép lưu hành xe hoặc gây hư hỏng công trình đường bộ mà chưa hoàn thành công tác sửa chữa, khắc phục.
 3. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân có nhu cầu vận chuyển lựa chọn tuyến đường vận chuyển hợp lý nhằm bảo đảm an toàn cho công trình đường bộ và an toàn cho phương tiện vận tải.
 4. Cung cấp hiện trạng của đường bộ trên tuyến vận chuyển theo đề nghị của tổ chức, cá nhân có nhu cầu hoặc của cơ quan cấp Giấy phép lưu hành xe có liên quan.
 5. Thu và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép lưu hành xe theo quy định của Bộ Tài chính.

Chương VII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 24. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và bồi thường thiệt hại

 1. Việc thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm quy định của Thông tư này thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.
 2. Trường hợp xảy ra hư hỏng công trình đường bộ do việc lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ khi không thực hiện theo các quy định tại Thông tư này, tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Điều 25. Điều khoản thi hành

 1. Thông tư này có hiệu lực kể ngày 01 tháng 12 năm 2015 và thay thế Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; công bố tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ (sau đây gọi tắt là Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT); Thông tư số 03/2011/TT-BGTVT ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT (sau đây gọi tắt là Thông tư số 03/2011/TT-BGTVT) và Thông tư số 65/2013/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung Thông tư số07/2010/TT-BGTVT.
 2. Đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước:
 3. a) Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã cấp cho kiểu loại xe mà không phù hợp quy định tại Thông tư này sẽ không còn giá trị sử dụng kể từ ngày có hiệu lực của Thông tư này;
 4. b) Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đã cấp trước ngày có hiệu lực của Thông tư này vẫn có giá trị sử dụng để giải quyết các thủ tục đăng ký phương tiện, kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
 5. Đối với xe nhập khẩu:
 6. a) Các xe nhập khẩu có ngày cập cảng hoặc đã về đến cửa khẩu Việt Nam trước ngày có hiệu lực của Thông tư này vẫn tiếp tục được xác định khối lượng toàn bộ ghi trong Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định tại Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT và Thông tư số 03/2011/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;
 7. b) Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu, thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới nhập khẩu cấp cho xe có ngày cập cảng hoặc đã về đến cửa khẩu Việt Nam trước ngày có hiệu lực của Thông tư này vẫn có giá trị sử dụng để giải quyết các thủ tục nhập khẩu, kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường lần đầu, thu phí trước bạ, đăng ký phương tiện theo quy định.
 8. Các xe đã được cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trước ngày có hiệu lực của Thông tư này nếu chở hàng hóa vượt quá khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép sẽ phải thực hiện điều chỉnh các thông số có liên quan theo quy định tại Thông tư này.

Điều 26. Tổ chức thực hiện

 1. Tổng cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm:
 2. a) Tổ chức, kiểm tra và giám sát thực hiện các quy định tại Thông tư này; chủ trì, phối hợp với các cơ quan cấp Giấy phép lưu hành xe trong việc kết nối mạng truyền số liệu vềTổng cục Đường bộ Việt Nam; quản lý dữ liệu cấp Giấy phép lưu hành xe theo quy định;
 3. b) Tổ chức tập huấn thực hiện Thông tư; hướng dẫn sử dụng phần mềm cấp Giấy phép lưu hành xe cho các cơ quan cấp phép lưu hành xe;
 4. c) Kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ và đột xuất hoạt động cấp phép của các cơ quan cấp Giấy phép lưu hành xe; xử lý hoặc kiến nghị xử lý sai phạm của tổ chức, cá nhân cấp Giấy phép lưu hành xe theo quy định của pháp luật.
 5. Cục Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm:
 6. a) Tuân thủ thực hiện các quy định tại Thông tư này;
 7. b) Công khai thủ tục, lệ phí và thời gian cấp Giấy phép lưu hành xe;
 8. c) Thực hiện chế độ lưu trữ, báo cáo theo quy định; kết nối, bảo quản mật khẩu và cập nhật số liệu từ mạng dữ liệu do Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp;
 9. d) Chấp hành và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động cấp Giấy phép lưu hành xe của cơ quan chức năng;

đ) Báo cáo định kỳ hàng quý, hàng năm tình hình cấp Giấy phép lưu hành xe về Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo mẫu tại Phụ lục 5a, Phụ lục 5b, Phụ lục 5c và Phụ lục 6 kèm theo Thông tư này. Thời gian báo cáo định kỳ hàng quý trước ngày 20 tháng cuối quý; báo cáo định kỳ hàng năm trước ngày 15 tháng 12.

 1. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
 2. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, tổ chức và cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Giao thông vận tải những vướng mắc phát sinh để xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:
– Như khoản 3 Điều 26;
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp);
– Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
– Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
– Công báo;
– Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;
– Lưu: VT, KCHT (20).
BỘ TRƯỞNGĐinh La Thăng

 

PHỤ LỤC 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH XE QUÁ TẢI TRỌNG, XE QUÁ KHỔ GIỚI HẠN, XE VẬN CHUYỂN HÀNG SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG TRÊN ĐƯỜNG BỘ

Kính gửi: (tên Cơ quan cấp Giấy phép lưu hành xe)

– Cá nhân, tổ chức đề nghị: ……………………………………………………………………

– Địa chỉ: ………………………………………….. Điện thoại: ……………………………………

Đề nghị cấp Giấy phép lưu hành cho xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn với các thông số sau:

1. Thông tin tổ hợp xe đầu kéo và sơ mi rơ moóc (SMRM) tải:
Thông số kỹ thuật Đầu kéo hoặc xe thân liền Rơ moóc/ Sơmi rơ moóc RM/SMRM
Nhãn hiệu
Biển số
Số trục
Khối lượng bản thân (tấn)
Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông (tấn)
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (tấn)
Khối lượng cho phép kéo theo (tấn)
Kích thước bao của tổ hợp (dài x rộng x cao) (m)
2. Thông tin hàng hóa đề nghị chuyên chở:
Loại hàng:
Kích thước (D x R x C) m: Tổng khối lượng (tấn):
3. Thông tin kích thước, khối lượng toàn bộ của tổ hợp xe sau khi xếp hàng hóa lên xe:
Kích thước (D x R x C) m: Hàng vượt phía trước thùng xe: m
Hàng vượt hai bên thùng xe: m Hàng vượt phía sau thùng xe: m
Tổng khối lượng:        tấn(gồm khối lượng bản thân ô tô đầu kéo + khối lượng bản thân sơ mi rơ moóc + khối lượng số người ngồi trên xe + khối lượng hàng)
4. Tải trọng lớn nhất được phân bổ lên trục xe sau khi xếp hàng hóa lên xe:
Trục đơn:         tấn
Cụm trục kép:       tấn, khoảng cách giữa 02 tâm trục liền kề: d =….m
Cụm trục ba:        tấn, khoảng cách giữa 02 tâm trục liền kề: d =…m
 1. Tuyến đường và thời gian vận chuyển:

– Tuyến đường vận chuyển (ghi đầy đủ, cụ thể tên từng đoạn tuyến đường bộ, các vị trí chuyển hướng, đi qua đường ngang tại Km …….): ……………………………………………………………………………………………….

– Thời gian đề nghị lưu hành: Từ ………………đến……………………………………………..

 1. Cam kết của chủ phương tiện:về quyền sở hữu phương tiện và hàng hóa tại thờiđiểm đề nghị cấp Giấy phép lưu hành xe.

 

(Giấy đề nghị cấp Giấy phép lưu hành xe phải kèm theo sơ đồ xe thể hiện rõ các kích thước: Chiều dài, chiều rộng, chiều cao của xe đã xếp hàng và khoảng cách giữa các trục xe, chiều dài đuôi xe) ……, ngày…. tháng… năm….
Đại diện cá nhân, tổ chức đề nghị
ký tên, đóng dấu

 

PHỤ LỤC 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH XE BÁNH XÍCH TỰ HÀNH TRÊN ĐƯỜNG BỘ

Kính gửi: (tên Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy lưu hành)

– Cá nhân, tổ chức đề nghị: …………………………………………………………………………

– Địa chỉ: ………………………………….. Điện thoại: ………………………………………….

– Đề nghị cấp Giấy phép lưu hành cho xe bánh xích: ………………………………………….

– Biển số đăng ký (nếu có): ………………………………………………………………………….

– Khối lượng bản thân xe: ……………………………… (tấn)

– Kích thước của xe:

+ Chiều dài: ………………………………..(m)

+ Chiều rộng: ……………………………….. (m)

+ Chiều cao: ……………………………….. (m)

– Loại xích (nhọn hoặc bằng): ………………………………..

– Chiều rộng bánh xích mỗi bên: ……………….. (m)

– Khoảng cách giữa hai mép ngoài của bánh: ……………….. (m)

– Tuyến đường vận chuyển (ghi đầy đủ, cụ thể tên từng đoạn tuyến đường bộ, các vị trí chuyển hướng, đi qua đường ngang tại Km …..): ………………………………………….

– Thời gian đề nghị lưu hành: Từ …………….. đến …………………

 

(Đơn đề nghị cấp Giấy phép lưu hành xe phải kèm theo sơ đồ xe thể hiện rõ các kích thước: Chiều dài, chiều rộng, chiều cao của xe) ……, ngày…. tháng… năm….
Đại diện cá nhân, tổ chức đề nghị
ký tên, đóng dấu

 

PHỤ LỤC 3

CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH XE
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …../CQCP GLHX …., ngày … tháng … năm ….

 

GIẤY PHÉP LƯU HÀNH XE QUÁ TẢI TRỌNG, XE QUÁ KHỔ GIỚI HẠN, XE VẬN CHUYỂN HÀNG SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG TRÊN ĐƯỜNG BỘ

Có giá trị đến hết ngày…….tháng….năm…..

– Căn cứ Khoản 2 Điều 28 Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

– Căn cứ Thông tư số   /2015/TT-BGTVT ngày   /9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóatrên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ;

– Xét đơn đề nghị cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn của …… (tên tổ chức, cá nhân đứng đơn) …..ngày…..tháng…..năm……….,

Cho phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn trên đường bộ của …. (têntổ chức cá nhân chủ xe) với các thông tin như sau:

1. Thông tin tổ hợp xe đầu kéo và sơ mi rơ moóc (SMRM) tải:
Thông số kỹ thuật Đầu kéo hoặc xe thân liền Rơ moóc/ Sơ mi rơ moóc RM/SMRM
Nhãn hiệu
Biển số
Số trục
Khối lượng bản thân (tấn)
Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông (tấn)
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (tấn)
Khối lượng cho phép kéo theo (tấn)
Kích thước bao của tổ hợp (dài x rộng x cao) (m)
2. Thông tin hàng hóa đề nghị chuyên chở:
Loại hàng:
Kích thước (D x R x C) m: Tổng khối lượng: tấn
3. Thông tin kích thước, khối lượng toàn bộ của tổ hợp xe sau khi xếp hàng hóa lên xe:
Kích thước (D x R x C) m: Hàng vượt phía trước thùng xe: m
Hàng vượt hai bên thùng xe: m Hàng vượt phía sau thùng xe: m
Tổng khối lượng:    tấn(gồm khối lượng bản thân ô tô đầu kéo + khối lượng bản thân sơ mi rơ moóc + khối lượngsố người ngồi trên xe + khối lượng hàng hóa)
4. Tải trọng lớn nhất được phân bổ lên trục xe sau khi xếp hàng hóa lên xe:
Trục đơn:        tấn
Cụm trục kép:       tấn, khoảng cách giữa 02 tâm trục liền kề: d = ……m
Cụm trục ba:       tấn, khoảng cách giữa 02 tâm trục liền kề: d = ……m
5. Tuyến đường vận chuyển– Nơi đi ……….. (ghi cụ thể Km ……/QL (ĐT) ….., địa danh)

– Nơi đến .…….. (ghi cụ thể Km ……/QL (ĐT) ….., địa danh)

– Các tuyến đường được đi: ……… (ghi đầy đủ, cụ thể tên đoạn tuyến đường bộ được đi, các vị trí chuyển hướng, đi qua đường ngang (nếu có), các điểm khống chế từ nơi đi đến nơi đến)

Các điều kiện quy định khi lưu hành xe trên đường bộ

– Chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện phải tuân thủ các quy định của Luật Giao thông đường bộ.

– Xe phải có hệ thống hãm đủ hiệu lực (kể cả sơmi rơ moóc hoặc rơ moóc kéo theo). Hệ thống liên kết nối xe đầu kéo với sơmi rơ moóc hoặc rơ moóc phải chắc chắn, bảo đảm an toàn và đúng quy định của nhà sản xuất.

– Khi qua cầu, xe chạy đúng làn …… với tốc độ ………. để tránh gây xung kích và tránh gây ra sự lệch tâm làm tăng sự ảnh hưởng của tải trọng lên hệ thống dầm mặt cầu. Không dừng, đỗ, phanh, hãm xe trên cầu; không dừng, đỗ xe trong phạm vi đường ngang.

– ……………. (các điều kiện quy định cần thiết bảo đảm an toàn khác) ……………….

– Phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng kiểm soát giao thông trên đường bộ.

– Khi có nhu cầu đổi lại Giấy phép lưu hành mới phải nộp lại Giấy này./.

 

Lãnh đạo cơ quan cấp Giấy phép lưu hành xe
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 4

CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH XE
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …../CQCP-GLHX …., ngày … tháng … năm ….

 

GIẤY PHÉP LƯU HÀNH XE BÁNH XÍCH TỰ HÀNH TRÊN ĐƯỜNG BỘ

Có giá trị đến hết ngày……tháng…..năm….

– Căn cứ Khoản 2 Điều 28 Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

– Căn cứ Thông tư số …../2015/TT-BGTVT ngày …./9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT về quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ;

– Xét đơn đề nghị cấp Giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ của ……. (tên tổ chức, cá nhân đứng đơn) ….ngày….tháng…..năm………..,

Cho phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ cụ thể như sau:

Xe bánh xích (nhãn hiệu xe): ………………….. Biển số đăng ký: ……………………………… của ………………… (tên tổ chức, cá nhân chủ xe) …………………

Với các thông số như sau:

– Chiều dài: …………..m;

– Chiều rộng: …………..m;

– Chiều cao (tính từ mặt đường trở lên): ……..m;

– Khối lượng toàn bộ của xe: ……..tấn;

– Loại bánh xích (bằng hay nhọn): ……………………………………………………………

+ Nơi đi ……(ghi cụ thể Km ……/QL (ĐT) ……, địa danh) ………………………………..

+ Nơi đến ……(ghi cụ thể Km ……/QL (ĐT) ……, địa danh) ………………………………

+ Các tuyến được đi: ………. (ghi đầy đủ, cụ thể tên đoạn tuyến đường bộ được đi, các vị trí chuyển hướng, đi qua đường ngang (nếu có), các điểm khống chế từ nơi đi đến nơi đến)………………………..

Các điều kiện quy định khi lưu hành xe trên đường bộ

– Chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện phải tuân thủ các quy định của Luật Giao thông đường bộ.

– Phải bảo đảm các điều kiện an toàn kỹ thuật của xe và phải lắp guốc cho bánh xích.

– Chạy phía bên phải của chiều đi, đúng tốc độ thiết kế của xe và không quá tốc độ quy định trên đường; nhường đường cho các phương tiện khác.

– Khi qua cầu phải đi đúng tim cầu, đi với tốc độ chậm, không dừng, đỗ trên cầu; không dừng, đỗ xe trong phạm vi đường ngang.

– ……………… (các điều kiện quy định cần thiết bảo đảm an toàn khác) …………….

– Phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng kiểm soát giao thông trên đường.

– Khi có nhu cầu đổi lại Giấy phép lưu hành mới phải nộp lại Giấy này./.

 

Lãnh đạo cơ quan cấp Giấy phép lưu hành xe
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 5A

Cơ quan cấp Giấy phép lưu hành xe
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …./CQCP-GLHX …., ngày … tháng …. năm ….

 

BÁO CÁO CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH CHO XE QUÁ TẢI TRỌNG TRÊN ĐƯỜNG BỘ (KỂ CẢ XE BÁNH XÍCH)

(Tháng…..năm…..)

Kính gửi: ……………………………….

Dạng
phương
tiệnTuyến
đường
Xe 02 trục đơn Xe 03 trục Xe 04 trục Xe bánh xích Tổ hợp xe – sơ mi rơ moóc (03 trục) Tổ hợp xe – sơ mi rơ moóc (04 trục) Tổ hợp xe – sơ mi rơ moóc (05 trục) Tổ hợp xe – sơ mi rơ moóc (06 trục) Tổng cộng Vận chuyển hàng quá tải Ghi chú
Quốc lộ …
Đường tỉnh
….
Tổng cộng

 

Lưu ý: Cột Ghi chú ghi cụ thể loại phương tiện đã cấp có khối lượng toàn bộ, gồm xe + hàng;– CQCP: Sở Giao thông vận tải, Cục Quản lý đường bộ Thủ trưởng cơ quan cấp Giấy phép lưu hành xe
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 5B

Cơ quan cấp Giấy phép lưu hành xe
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …./CQCP-GLHX …., ngày … tháng …. năm ….

 

BÁO CÁO CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH CHO XE QUÁ KHỔ GIỚI HẠN TRÊN ĐƯỜNG BỘ (KỂ CẢ XE BÁNH XÍCH)

(Tháng……năm…….)

Kính gửi: ……………………………………..

Dạng
phương
tiệnTuyến
đường
Xe 02 trục đơn Xe 03 trục Xe 04 trục Xe bánh xích Tổ hợp xe – sơ mi rơ moóc (03 trục) Tổ hợp xe – sơ mi rơ moóc (04 trục) Tổ hợp xe – sơ mi rơ moóc (05 trục) Tổ hợp xe – sơ mi rơ moóc (06 trục) Tổng cộng Vận chuyển hàng quá tải Ghi chú
Quốc lộ …
Đường tỉnh …
….
Tổng cộng

 

Lưu ý: Cột Ghi chú ghi cụ thể loại phương tiện đã cấp có:– Kích thước bao ngoài gồm: xe + hàng (dài, rộng cao);

– Khối lượng toàn bộ gồm: xe + hàng.

– CQCP: Sở Giao thông vận tải, Cục Quản lý đường bộ.

Thủ trưởng cơ quan cấp Giấy phép lưu hành xe
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 5C

Cơ quan cấp Giấy phép lưu hành xe
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …./CQCP-GLHX …., ngày … tháng …. năm ….

 

BÁO CÁO CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH CHO XE QUÁ TẢI TRỌNG, VÀ XE QUÁ KHỔ GIỚI HẠN (KỂ CẢ XE BÁNH XÍCH)

(Tháng……năm…….)

Kính gửi: ……………………………………..

Dạng
phương
tiệnTuyến
đường
Xe 02 trục đơn Xe 03 trục Xe 04 trục Xe bánh xích Tổ hợp xe – sơ mi rơ moóc (03 trục) Tổ hợp xe – sơ mi rơ moóc (04 trục) Tổ hợp xe – sơ mi rơ moóc (05 trục) Tổ hợp xe – sơ mi rơ moóc (06 trục) Tổng cộng Vận chuyển hàng quá tải Ghi chú
Quốc lộ …
Đường tỉnh
….
Tổng cộng

 

Lưu ý: Cột Ghi chú ghi cụ thể loại phương tiện đã cấp có:– Kích thước bao ngoài gồm: xe + hàng (dài, rộng cao);

– Khối lượng toàn bộ gồm: xe + hàng.

– CQCP: Sở Giao thông vận tải, Cục Quản lý đường bộ.

Thủ trưởng cơ quan cấp Giấy phép lưu hành xe
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 6

Cơ quan cấp Giấy phép lưu hành xe
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …./CQCP-GLHX …., ngày … tháng …. năm ….

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH XE QUÁ TẢI TRỌNG, XE QUÁ KHỔ GIỚI HẠN, VÀ XE BÁNH XÍCH TRÊN ĐƯỜNG BỘ
(Tháng…………năm………….)

Kính gửi: …………………………………………………………….

TT Dạng phương tiện Quá khổ Quá tải Quá tải và quá khổ giới hạn Tổng cộng Vận chuyển hàng quá khối lượng, quá khổ giới hạn Ghi chú
Ủy quyền thường xuyên Ủy quyền theo chuyến
1 Xe 02 trục đơn
…. Xe … trục
…. Xe bánh xích
…. Tổ hợp xe 03 trục
…. Tổ hợp xe …. trục
Tổng cộng

 

Lưu ý: Cột Ghi chú ghi cụ thể loại phương tiện đã cấp có:– Kích thước bao ngoài gồm: xe + hàng (dài, rộng cao);

– Khối lượng toàn bộ gồm: xe + hàng.

– CQCP: Sở Giao thông vận tải, Cục Quản lý đường bộ.

Xem thêm:

bài viết về cách thức vận chuyển hàng quá khổ quá tải

Làm sao vận chuyển những kiện hàng quá khổ quá tải?

1,853 thoughts on “Thế nào là hàng quá tải, quá khổ, hàng siêu trường, siêu trọng

 1. I like the helpful info you provide in your articles.
  I will bookmark your blog and check again here frequently.
  I’m quite certain I will learn many new stuff right here! Best of luck for the next!

 2. Excellent post. I was checking continuously this blog and I am impressed!
  Very useful information specially the final section :
  ) I handle such information a lot. I was seeking this certain information for a very long time.
  Thanks and best of luck.

  Also visit my website; Agen Togel Online (Colby)

 3. Hi there I am so grateful I found your blog, I really found you by error, while I was browsing on Bing for something else, Anyhow I am here now and
  would just like to say many thanks for a fantastic post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the moment but I have bookmarked it and also
  added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the fantastic jo.

 4. Vеryy goodd blog! Do you have anny tips for aspiring wrіtеrs?

  I’m һoping to start my own bⅼog ѕoon but I’m a
  little lost on everything. Would yoս advise startіng with a
  free platform liҝe WordPress oor go for a paid option? There are ѕo many choices out there that I’m completelⅼy ⲟverwhelmed ..
  Any recommendations? Tһanks a lot!

  My homepage; 카지노 가입쿠폰

 5. Excellent post. I was checking constantly this blog and
  I’m impressed! Very useful info particularly the final phase 🙂 I handle such info much.
  I was looking for this particular information for
  a very long time. Thank you and good luck.

 6. Have you ever thought about publishing an ebook or
  guest authoring on other sites? I have a blog based upon on the
  same subjects you discuss and would really like to have you share some stories/information.
  I know my readers would enjoy your work. If you’re even remotely interested, feel free to send
  me an email.

 7. When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get three emails with the
  same comment. Is there any way you can remove
  people from that service? Bless you!

 8. Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is valuable and all. But just imagine if you added some great pictures or videos to give your posts more, “pop”!
  Your content is excellent but with pics and video clips, this site could undeniably be one of
  the best in its niche. Fantastic blog!

 9. You really make it appear really easy along with your presentation however
  I to find this topic to be really one thing that I think I might by no means understand.
  It sort of feels too complicated and very wide for me.
  I’m having a look forward on your next submit, I will
  attempt to get the cling of it!

 10. I don’t know if it’s just me or if everybody
  else encountering problems with your blog. It looks like some of the written text within your posts are running
  off the screen. Can somebody else please comment and let me
  know if this is happening to them as well? This could be a problem
  with my web browser because I’ve had this happen before.
  Cheers

 11. Hi there i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i read this paragraph i thought
  i could also create comment due to this brilliant piece of writing.

 12. Знаете ли вы?
  Советский разведчик-нелегал создал в Европе разведгруппу, успешно проработавшую всю войну.
  Первая председательница Верховного суда Татарии молчала по поводу своей службы в НКВД.
  Возможно, что американцы уже в 1872 году вмешались в канадские выборы.
  Согласно мифу, Марута Сар пыталась примирить Арарат и Арагац, но не смогла.
  Клирик-саксонец стать папой римским не захотел, а патриархом Севера не смог.

  http://arbeca.net

 13. Знаете ли вы?
  Самцы косатки, обитающие в Британской Колумбии, всю жизнь живут с мамой.
  Иногда для поддержки экономики деньги «разбрасывают с вертолёта».
  В 1941 году в московскую «Писательскую роту» пришли добровольцами бывший вор и следователь ЧК.
  Герои украинского сериала о школьниках с трудом изъясняются по-украински.
  Первый футбольный трофей после начала пандемии коронавируса был разыгран в Таджикистане.

  http://www.arbeca.net/

 14. Знаете ли вы?
  Будущего чемпиона Европы по боксу в детстве одновременно дразнили «хохлом» и «москалём».
  Каждая шестая яркая галактика во Вселенной очень сильно испускает газы.
  Кустурица пропустил получение «Золотой ветви» в Каннах, так как любит друзей больше, чем церемонии награждения.
  Российская учёная показала, что проект «Новой Москвы» 1923 года воспроизводил план трёхвековой давности.
  Ливийский диктатор пытался спасти от казни премьер-министра Пакистана.

  arbeca

 15. Знаете ли вы?
  Карьера не помешала фарерскому футболисту играть в гандбол, записать три музыкальных альбома, издать пять книг и сняться в восьми фильмах.
  Российская учёная показала, что проект «Новой Москвы» 1923 года воспроизводил план трёхвековой давности.
  Иракский физрук получил мировую известность под псевдонимом «ангел смерти».
  Китайскую пустыню засадили лесами и открыли там фешенебельный курорт.
  Жену Генриха VIII на суде защищал посол Священной Римской империи.

  arbeca

 16. Знаете ли вы?
  В Чехословакии и СССР был свой «поцелуй победы».
  «С любимыми не расставайтесь…» автор написал после того, как чуть не погиб в железнодорожной катастрофе.
  17 бойцов остановили под Старым Осколом более 500 оккупантов.
  Советские военные операторы на базе ленд-лизовского кинопулемёта и ППШ создали киноавтомат.
  Герои украинского сериала о школьниках с трудом изъясняются по-украински.

  http://www.arbeca.net/

 17. Знаете ли вы?
  Советские военные операторы на базе ленд-лизовского кинопулемёта и ППШ создали киноавтомат.
  Сын политика-пьяницы помог принять сухой закон в своей провинции.
  Китай реализует в Пакистане собственный План Маршалла.
  Министр социального обеспечения Израиля однажды назвала почти всех выходцев из СССР своими клиентами.
  В Чехословакии и СССР был свой «поцелуй победы».

  arbeca

 18. Знаете ли вы?
  Видеоигру с простейшей графикой называли и шедевром, и троллингом.
  Крейсер «Берик» на рейде в Девонпорте
  Сын политика-пьяницы помог принять сухой закон в своей провинции.
  Искусствоведы спорили, смирилась ли со скорой смертью неизлечимо больная женщина на картине русского художника, а она прожила ещё 37 лет.
  Иногда для поддержки экономики деньги «разбрасывают с вертолёта».

  arbeca

 19. Знаете ли вы?
  Подруга и последовательница Льва Толстого уже в детстве ходила босиком и отвергала нарядную одежду.
  После 50 черепно-мозговых травм регбист завершил карьеру, опасаясь получить синдром деменции.
  Перечень имён может быть самостоятельным поэтическим жанром.
  Искусствоведы спорили, смирилась ли со скорой смертью неизлечимо больная женщина на картине русского художника, а она прожила ещё 37 лет.
  По выбору Утёсова дорога на Берлин шла то через Минск, то через Киев.

  http://arbeca.net/

 20. Знаете ли вы?
  Хотя ареал белизского геккона состоит из нескольких крохотных островов, IUCN не считает его раздробленным.
  Предок вождя революции участвовал в управлении долгами Российской империи.
  Китай реализует в Пакистане собственный План Маршалла.
  Российская учёная показала, что проект «Новой Москвы» 1923 года воспроизводил план трёхвековой давности.
  Залётная птаха занесена в перечень птиц России спустя более полувека после открытия вида.

  http://www.arbeca.net/

 21. Знаете ли вы?
  Роден назвал свои «Врата ада» напрямую, а его соотечественник только намекнул.
  «Бикини» для лица помогает китаянкам уберечь кожу от медуз и загара.
  Канадский солдат в одиночку освободил от немцев нидерландский город.
  Персонажу французской комедии о Фантомасе советские подростки подражали всерьёз.
  Советские военные операторы на базе ленд-лизовского кинопулемёта и ППШ создали киноавтомат.

  arbeca

 22. Thanks for finally talking about > Thế nào
  là hàng quá tải, quá khổ, hàng siêu trường, siêu trọng
  – Ravsharki < Loved it!

 23. Today, I went to the beach with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put
  the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.

  She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

 24. Знаете ли вы?
  Владелец вернул похищенную картину Пикассо почтой, не найдя покупателей.
  Согласно мифу, Марута Сар пыталась примирить Арарат и Арагац, но не смогла.
  Возможно, что американцы уже в 1872 году вмешались в канадские выборы.
  Бывший министр финансов удостоился высшей государственной награды за распространение знаний о психических расстройствах.
  Канадский солдат в одиночку освободил от немцев нидерландский город.

  arbeca

 25. Знаете ли вы?
  Российских легкоалетов могут сурово наказать за действия чиновников от спорта.
  100-летний ветеран внёс уникальный вклад в борьбу со смертельной угрозой.
  Биограф русского художника романтизировала историю его французской прародительницы вслед за Герценом.
  Молнию можно не только увидеть, но и съесть.
  В роскошном болонском фонтане горожане стирали бельё и справляли нужду.

  arbeca

 26. Знаете ли вы?
  Министр социального обеспечения Израиля однажды назвала почти всех выходцев из СССР своими клиентами.
  Первая председательница Верховного суда Татарии молчала по поводу своей службы в НКВД.
  «С любимыми не расставайтесь…» автор написал после того, как чуть не погиб в железнодорожной катастрофе.
  17 бойцов остановили под Старым Осколом более 500 оккупантов.
  Самцы косатки, обитающие в Британской Колумбии, всю жизнь живут с мамой.

  http://arbeca.net

 27. Thank you, I’ve recently been searching for information about
  this topic for a while and yours is the greatest I’ve found out so far.
  But, what about the bottom line? Are you positive in regards to the source?

 28. Thanks for ones marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you could be a great author.
  I will always bookmark your blog and will come
  back in the foreseeable future. I want to encourage you to ultimately continue your great posts,
  have a nice evening!

 29. It is appropriate time to make a few plans for the long run and it is
  time to be happy. I have learn this put up and if I may just I want
  to recommend you some interesting things or advice.
  Perhaps you can write next articles referring to this article.

  I wish to read more issues approximately it!

 30. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you
  relied on the video to make your point. You obviously know what
  youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to
  your blog when you could be giving us something informative to read?

 31. Definitely believe that which you said. Your favorite justification seemed to be on the internet the easiest thing to
  be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider
  worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and defined
  out the whole thing without having side effect , people can take a signal.
  Will likely be back to get more. Thanks

 32. Have you ever considered creating an e-book or guest authoring on other blogs?
  I have a blog centered on the same subjects you discuss and would really
  like to have you share some stories/information. I know my subscribers would value your work.
  If you’re even remotely interested, feel free to send me an email.

 33. Howdy! This is my 1st comment here so I just wanted to give
  a quick shout out and tell you I really enjoy reading your posts.
  Can you suggest any other blogs/websites/forums
  that cover the same topics? Thanks a ton!

 34. Definitely believe that which you stated. Your favorite reason seemed to be on the
  net the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people consider worries that
  they plainly do not know about. You managed to hit the nail
  upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people
  could take a signal. Will probably be back to get more.
  Thanks

 35. Simply want to say your article is as astounding. The clarity in your publish is simply excellent and i can suppose you are an expert on this subject.
  Fine with your permission let me to clutch your RSS feed to stay up
  to date with drawing close post. Thank you 1,000,000 and please keep up the
  enjoyable work.

 36. Die Zahl der bestätigten Fälle beläuft
  sich auf 238.159, die achthöchste Gesamtzahl weltweit.
  Die Zahl der Personen, die als aktuelle Träger der Krankheit
  registriert wurden, sank von 23.925 am Vortag auf 23.101.

  Das Gesundheitsministerium teilte mit, dass 5.949 Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, ihren Fall
  in der zweiten Betriebswoche in das Kontaktverfolgungssystem übertragen bekamen.

 37. Знаете ли вы?
  Владелец вернул похищенную картину Пикассо почтой, не найдя покупателей.
  Среди клиентов древнеримского афериста был император Марк Аврелий.
  В 1941 году в московскую «Писательскую роту» пришли добровольцами бывший вор и следователь ЧК.
  Видеоигру с простейшей графикой называли и шедевром, и троллингом.
  В игре про выгорание отражён печальный личный опыт главного разработчика.

  http://www.arbeca.net/

 38. Знаете ли вы?
  Альбом «Битлз», признанный одним из величайших в истории музыки, ругали за искусственность и «перепродюсированность».
  Рассказ английского писателя был экранизирован в СССР раньше, чем опубликован его английский оригинал.
  Министр социального обеспечения Израиля однажды назвала почти всех выходцев из СССР своими клиентами.
  «Голова крестьянина» хранилась в доме у немецкой актрисы.
  Самцы косатки, обитающие в Британской Колумбии, всю жизнь живут с мамой.

  http://www.arbeca.net/

 39. Hola! I’ve been reading your web site for a long time now and
  finally got the courage to go ahead and give you a shout out
  from Austin Tx! Just wanted to mention keep up the excellent work!

 40. Your outlook on life is amazing.
  I like the way you are.
  When it comes to cooking, no one’s meals are quite as delicious.
  You are more fun than 오피
  or anything I know, including bubble wrap.🍙

 41. [url=https://amoxicillinz.com/]amoxicillin 500[/url] [url=https://avanatop.com/]avana online[/url] [url=https://celebrexcelecoxib.com/]celebrex pfizer[/url] [url=https://sildenafil36.com/]sildenafil 100 mg[/url] [url=https://doxycycline36.com/]doxycycline 200mg[/url] [url=https://tadalafilsale.com/]buy tadalafil[/url] [url=https://chloroquine.us.com/]chloroquine for coronavirus[/url] [url=https://isotretinoinacutane.com/]accutane medicine online[/url] [url=https://hydroxychloroquine.us.org/]buy hydroxychloroquine online[/url] [url=https://wellbutrinbupropion.com/]wellbutrin buy[/url] [url=https://silagra24.com/]silagra generic[/url] [url=https://kamagratb.com/]kamagra online[/url] [url=https://amitriptyline365.com/]amitriptyline 10[/url] [url=https://ciprofloxacin24.com/]buy ciprofloxacin[/url] [url=https://furosemidelasix.com/]furosemide medication[/url] [url=https://dapoxetinetabs.com/]buy dapoxetine 60 mg in india[/url] [url=https://singulair.us.org/]singulair tablet 4mg[/url] [url=https://clonidinenorx.com/]clonidine online[/url] [url=https://priligytab.com/]priligy drug[/url] [url=https://buspar.us.com/]buy buspirone[/url]

 42. This is a very good tip especially to those new to the blogosphere.
  Brief but very accurate information… Appreciate your sharing this one.
  A must read post!

 43. Hey! I could have sworn I’ve been to this site before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me.
  Anyhow, I’m definitely delighted I found it and I’ll be bookmarking and
  checking back frequently!

 44. [url=https://priligytab.com/]buy priligy medicine[/url] [url=https://xenical24.com/]orlistat xenical[/url] [url=https://tadalafilsale.com/]tadalafil canada 20mg[/url] [url=https://clonidinenorx.com/]clonidine price[/url] [url=https://avanatop.com/]avana cream[/url] [url=https://buspar.us.com/]buspar 10 mg[/url] [url=https://valtrex.us.org/]valtrex 500mg cost[/url] [url=https://ventolinh.com/]ventolin hfa inhaler[/url] [url=https://erythromycinz.com/]erythromycin drug[/url] [url=https://vermox.us.org/]vermox generic[/url]

 45. I’m the co-founder of JustCBD company (justcbdstore.com) and I am currently seeking to expand my wholesale side of business. It would be great if someone at targetdomain is able to provide some guidance . I thought that the most suitable way to accomplish this would be to reach out to vape shops and cbd retailers. I was really hoping if someone could recommend a reliable site where I can buy Vape Shop Business Contact Details I am currently looking at creativebeartech.com, theeliquidboutique.co.uk and wowitloveithaveit.com. Not exactly sure which one would be the very best option and would appreciate any assistance on this. Or would it be easier for me to scrape my own leads? Ideas?

 46. [url=http://avanatop.com/]avana india[/url] [url=http://sildenafil36.com/]buy sildenafil[/url] [url=http://vermox.us.org/]vermox mexico[/url] [url=http://atorvastatin.us.com/]buy lipitor online[/url] [url=http://erythromycinz.com/]erythromycin phosphate[/url] [url=http://amitriptyline365.com/]amitriptyline buy[/url]

 47. [url=https://erythromycinz.com/]erythromycin online[/url] [url=https://buspar.us.com/]buspar 30 mg[/url] [url=https://baclofen24.com/]baclofen 25 mg cost[/url] [url=https://singulair.us.org/]singulair chewable[/url] [url=https://amitriptyline365.com/]amitriptyline prescription cost[/url]

 48. Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for?

  you make blogging look easy. The overall look of your website is magnificent, as well as the content!

 49. Hello! Do you use Twitter? I’d like to follow you
  if that would be ok. I’m absolutely enjoying your blog and look
  forward to new updates.

 50. [url=http://atorvastatin.us.com/]lipitor sales[/url] [url=http://tadalafilsale.com/]cost of tadalafil[/url] [url=http://singulair.us.org/]buy singulair[/url] [url=http://hydroxychloroquine.us.org/]hydroxychloroquine for sale[/url] [url=http://silagra24.com/]silagra 100mg[/url] [url=http://priligytab.com/]priligy online nz[/url] [url=http://ciprofloxacin24.com/]how to get ciprofloxacin without prescription[/url] [url=http://baclofen24.com/]buy baclofen[/url]

 51. Good day! Do you use Twitter? I’d like to follow you if
  that would be okay. I’m undoubtedly enjoying your blog and look forward to new posts.

 52. Howdy, I believe your website might be having browser compatibility issues.
  When I look at your site in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer,
  it has some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up!

  Other than that, great website!

 53. Undeniably believe that which you stated. Your favourite reason seemed to be on the internet the easiest factor to take into account of.
  I say to you, I certainly get irked even as people think about issues that
  they plainly do not understand about. You managed to hit the nail upon the highest and also defined out the whole thing without having side-effects , other folks can take
  a signal. Will likely be again to get more.
  Thank you

 54. Often, it was in days of old empiric that required malar only best part of the country to buy cialis online reviews in wider fluctuations, but strange onset symptoms that sundry youngРІ An individual is an seditious Compensation Harding ED mobilization; I purple this mechanism last wishes as most you to win fresh whatРІs insideРІ Lems For ED While Are Digital To Lymphocyte Sex Acuity And Tonsillar Hypertrophy. online slots for real money slots real money

 55. [url=http://amoxicillinab.com/]amoxicillin 875 mg tablet coupon[/url] [url=http://wellbutrin24.com/]order wellbutrin sr online[/url] [url=http://clonidinenorx.com/]clonidine for smoking cessation[/url]

 56. [url=http://robaxin24.com/]robaxin 800 mg[/url] [url=http://prednisolone911.com/]buy prednisolone 5mg australia[/url] [url=http://stromectol1.com/]stromectol tablets for humans[/url] [url=http://hydroxychloroquinecv.com/]hydroxychloroquine sulfate oval pill[/url] [url=http://azithromycinp.com/]azithromycin online no prescription[/url]

 57. Hello! I could have sworn I’ve visited this website before but after browsing through a few of the posts I realized it’s new to me. Regardless, I’m definitely happy I stumbled upon it and I’ll be bookmarking it and checking back often!

 58. I was excited to find this great site. I wanted to thank you for ones time just for this wonderful read!! I definitely liked every bit of it and i also have you bookmarked to look at new information on your website.

 59. [url=https://anafranilmed.com/]anafranil 10mg tablets[/url] [url=https://clomid150.com/]clomid 400mg[/url] [url=https://propecia8.com/]propecia canadian pharmacy[/url] [url=https://wellbutrin24.com/]wellbutrin 100 mg tablet[/url] [url=https://albenzamed.com/]albenza cost[/url] [url=https://backtrim.com/]bactrim 875 mg[/url]

 60. [url=https://ventolin24.com/]ventolin 50 mcg[/url] [url=https://plavix.us.com/]plavix 50 mg[/url] [url=https://robaxin24.com/]robaxin brand name[/url] [url=https://elimitepermethrin.com/]elimite cream over the counter[/url] [url=https://xenicaltabs.com/]xenical price uk[/url]

 61. [url=https://acyclovirzov.com/]acyclovir cream coupon[/url] [url=https://cytotec100.com/]cytotec otc[/url] [url=https://seroquel50.com/]seroquel 125 mg[/url] [url=https://gabapentin.us.com/]medicine neurontin[/url] [url=https://erythromycinlab.com/]erythromycin 400mg cost[/url] [url=https://prozacflx.com/]prozac online nz[/url] [url=https://propranolol100.com/]propranolol pill 40mg[/url] [url=https://ivermectin3.com/]ivermectin medication[/url] [url=https://clomid150.com/]buy generic clomid uk[/url] [url=https://glucophagge.com/]medicine glucophage tablets[/url] [url=https://cialis5.com/]generic cialis where to buy[/url] [url=https://tadalafilm.com/]tadalafil otc india[/url] [url=https://stratterra.com/]strattera 5mg[/url] [url=https://vermox100.com/]vermox 100mg[/url] [url=https://avodart24.com/]avodart 50mg[/url] [url=https://viagrasoftab.com/]soft viagra[/url] [url=https://colchicine5.com/]colchicine over the counter australia[/url] [url=https://ciproflxn.com/]cheap cipro[/url] [url=https://albenzamed.com/]albenza for sale[/url] [url=https://sildenafilv.com/]sildenafil rx[/url]

 62. Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book
  in it or something. I think that you could do with some pics to drive
  the message home a little bit, but other than that, this
  is magnificent blog. A fantastic read. I’ll certainly be back.

 63. [url=https://proscar40.com/]proscar for sale[/url] [url=https://viagrasoftab.com/]generic viagra soft tab[/url] [url=https://chydroxychloroquine.com/]cheapest plaquenil[/url] [url=https://advair2019.com/]average cost of advair diskus[/url] [url=https://sildenafilv.com/]20 mg generic sildenafil[/url] [url=https://gabapentin.us.com/]gabapentin cream where to buy[/url] [url=https://vardenafilxr.com/]vardenafil brand[/url] [url=https://acyclovirzov.com/]acyclovir cream prices[/url] [url=https://erythromycinlab.com/]erythromycin 2 gel price[/url] [url=https://lipitor2020.com/]lipitor daily[/url]

 64. After looking into a few of the blog posts on your web site, I truly like your way of blogging.
  I book marked it to my bookmark webpage list and will
  be checking back in the near future. Please visit
  my web site too and tell me your opinion.

 65. [url=https://acyclovirzov.com/]acyclovir 800[/url] [url=https://vermox100.com/]vermox usa[/url] [url=https://augmentin875.com/]augmentin 1 mg tab[/url] [url=https://medrol80.com/]medrol tablet[/url] [url=https://vardenafilxr.com/]buy generic vardenafil[/url] [url=https://tretinoin365.com/]tretinoin 0.1 canada[/url] [url=https://propecia8.com/]cheap finasteride[/url] [url=https://cephalexin911.com/]cephalexin 500 where to buy[/url] [url=https://propranolol100.com/]propranolol drug[/url] [url=https://glucophagge.com/]buy glucophage in australia[/url] [url=https://inderal.us.com/]inderal medicine[/url] [url=https://viagrasoftab.com/]generic viagra soft tabs online[/url] [url=https://arimidex365.com/]1g arimidex[/url] [url=https://cialis5.com/]cialis over the counter in mexico[/url] [url=https://lopressormetoprolol.com/]lopressor 25 mg[/url] [url=https://stratterra.com/]strattera 18[/url] [url=https://furosemide1.com/]furosemide 500 mg tablet[/url] [url=https://ampicillin24.com/]ampicillin 500mg for sale[/url] [url=https://ciproflxn.com/]cipro medicine price[/url] [url=https://prozacflx.com/]prozac 10 mg daily[/url]

 66. [url=https://vermox100.com/]90 vermox[/url] [url=https://hydrochlorothiazide2.com/]hydrochlorothiazide brand name[/url] [url=https://ampicillin24.com/]ampicillin 500 mg medicine[/url] [url=https://inderal.us.com/]inderal 40 cost[/url] [url=https://viagrasoftab.com/]generic viagra soft 100mg[/url] [url=https://wellbutrin24.com/]wellbutrin uk buy[/url] [url=https://seroquel50.com/]seroquel xr 150 mg[/url]

 67. [url=https://levitratab.com/]levitra 20mg prices[/url] [url=https://sumycin365.com/]generic sumycin[/url] [url=https://diflucanrx.com/]diflucan 200 mg capsules[/url] [url=https://baclofenp.com/]baclofen 20 mg tablet price[/url] [url=https://priligydapoxetin.com/]buy dapoxetine tablets online india[/url] [url=https://clomid150.com/]clomid prescription uk[/url] [url=https://cytotec100.com/]buy cytotec pills online cheap[/url] [url=https://viagra2019.com/]purchase viagra online in usa[/url]

 68. [url=https://cytotec100.com/]cytotec pill for sale[/url] [url=https://viagra2019.com/]viagra pills no prescription[/url] [url=https://levitratab.com/]purchase levitra online canada[/url] [url=https://cleocing.com/]buy cheap cleocin[/url] [url=https://prazosin.us.com/]prazosin canada[/url] [url=https://avodart24.com/]cheap buy generic avodart[/url] [url=https://disulfiram.us.com/]antabus[/url] [url=https://hydrochlorothiazide2.com/]where to buy hydrochlorothiazide capsules[/url] [url=https://stromectol1.com/]ivermectin oral solution[/url] [url=https://viagrasoftab.com/]online viagra soft[/url] [url=https://nolvadex10.com/]buy nolvadex 20mg[/url] [url=https://kamagra911.com/]kamagra 100mg tablets[/url] [url=https://colchicine5.com/]buy colchicine tablets[/url] [url=https://furosemide1.com/]furosemide on line[/url] [url=https://advair250.com/]best prices advair[/url] [url=https://dipyridamol.com/]dipyridamole in india brand name[/url] [url=https://baclofenp.com/]baclofen price[/url] [url=https://phenergan125.com/]phenergan cream nz[/url] [url=https://motilium10mg.com/]motilium domperidone 10mg[/url] [url=https://gabapentin.us.com/]gabapentin 3600[/url]

 69. Howdy! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?
  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on.
  Any tips?

 70. whoah this weblog is fantastic i love reading your posts.
  Keep up the great work! You know, many individuals are looking around
  for this information, you can aid them greatly.

 71. Unquestionably consider that that you said. Your favourite justification appeared to be at the web the
  easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get
  annoyed whilst folks think about concerns that they plainly
  don’t understand about. You controlled to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing with no need side
  effect , other folks can take a signal. Will likely be again to
  get more. Thanks

 72. I really like your blog.. very nice colors & theme.
  Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you?

  Plz reply as I’m looking to design my own blog and would
  like to know where u got this from. appreciate it

 73. [url=http://prozacflx.com/]prozac capsule 20mg[/url] [url=http://amoxiltab.com/]purchase amoxil[/url] [url=http://medrol80.com/]medrol buy online[/url] [url=http://colchicine5.com/]colchicine 5mg tablets[/url] [url=http://stratterra.com/]strattera 60 mg tablets[/url]

 74. [url=https://propranolol100.com/]buy propranolol 80 mg[/url] [url=https://buspar24.com/]buspar 50 mg[/url] [url=https://lexaporo.com/]50mg lexapro[/url] [url=https://lasixwtp.com/]lasix 10 mg daily[/url] [url=https://robaxin24.com/]robaxin generic brand[/url] [url=https://seroquel50.com/]seroquel libido[/url] [url=https://dapoxetine911.com/]120 mg dapoxetine[/url] [url=https://fluoxetinetb.com/]20mg fluoxetine[/url] [url=https://cephalexin911.com/]cephalexin tablet brand name[/url] [url=https://arimidex365.com/]arimidex 1mg price in usa[/url]

 75. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and
  was wondering what all is needed to get set up?
  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?

  I’m not very internet savvy so I’m not 100% certain. Any
  recommendations or advice would be greatly appreciated.

  Thank you